رویدادهای شرکت نیک درمان در کنگره دندانپزشکی ایران(اکسیدا)2024