گوتاکاتر بیسیم / Fi-P

نمره 0 از 5

قیمت محصول: تومان ۱۵,۹۵۰,۰۰۰

انتهای کانال که با گوتاپرکا مدرج شده است به وسیله ی هیت کریر یا همان گوتاکاتر حل می شود،جهت وارد شدن به ریشه های ثانویه (جانبی) به طور اصطلاح ورتیکال وارم اپچوریشن