ژل نرم کننده کانال ایز (اندوژل) / RC Glide Gel

نمره 0 از 5

قیمت محصول: تومان ۲۲۰,۰۰۰

آرسی گلاید ژل یک محلول ویسکوز کارآمد بر پایه آب جهت کیلیت نمودن و روان کردن کانال ریشه میباشد که موجب سهولت حرکت ریمر و فایل در طول فرآیند آماده سازی شیمیایی-فیزیکی کانال ریشه دندان میگردد. سدیم ادتات موجود در فرآورده می¬تواند جداشدن یونهای کلسیم را بهبود بخشد تا کانال ریشه به خوبی تمیز شده و شکل گیرد. ژل روان کننده باعث چسبندگی ماده به اینسترومنت مورد استفاده و کاهش احتمال شکستن فایل درون کانال میشود.

ترکیبات:
سدیم ادتات (Tetrasodium EDTA) 19%، حامل پایه آب و گلیسرین

روش استفاده:
1. به روش معمول، محفظه پالپ را باز کرده و فضای کافی جهت دسترسی به کانال ریشه را ایجاد نمایید.
2. پالپ را برداشته و کانال را با محلول Hyponic شستشو دهید.
3. RC Gel را درون کانال قرار دهید.
4. پس از پایان فرآیند معمول اعمال فایل، کانال و محفظه پالپ را با محلول Hyponic شستشو دهید.
5. کانال را با کن کاغذی خشک کرده و مسدود نمایید.