اسید سیتریک / Canal EZE

نمره 0 از 5

قیمت محصول: تومان ۲۲۰,۰۰۰

کانال ایز بر پایه اسید سیتریک محصولی بسیار کارآمد برای آماده سازی کانال ریشه در درمان های اندودانتیکس می باشد.از این محصول برای شستشو، ضدعفونی و تمیز کردن مکانیکی کانال ریشه استفاده می شود.اسید سیتریک با حذف موثرتر لایه اسمیر، توبول های عاجی را اکسپوز و بقایای پالپ را پاک کرده و نفوذ دقیق و بهتر سیلانت را ممکن می سازد.